Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 28.02.2018
Kompania: ZONE mobile L.L.C.

“ZONE mobile “ L.L.Cështëkompani e cilabënimportin, shitjendhedistribuimin e pajisjevemëtëavancuarateknologjike. ZONE mobile është partner i kompanisëpublike“ Posta e Kosovës,” nëtëcilënofrohenpërshitjetëgjithaproduktettona (telefonatëmençur, aksesorësidhepajisjetë IT).

Shpallkonkurspunepërpozitën:
Këshilltarë i konsumatorëve ( 1 pozitë e lirë )
Orarii punës : I plotë
Vendi : Gjilan
Konkursi ihapurderi me datën :28/02/2018

Aftësitë e kërkuara:
• Aftësitëshkëlqyerakomunikimi;
• Aftësitëmiraanalitike, organizativedhendërpersonale;
• Tëqenitdiskretkurështëfjalapërinformatatëbesueshme;
• Gatishmëripërpunëekipore;
• Aftësipërtëpunuarnëmënyrëtëpavarur;
• Fleksibildhe i/e gatshëmtëpunojënënpresionin e punës;
• Paanshmëri, seriozitetdhebesueshmëri;
• Aftësipërt’upërshtaturshpejt me ambientin e punës.
• Njohuridheinteresimrrethpajisjeveteknologjike

Vetëmkandidatët e përzgjedhurnëlistën e ngushtë do tëkontaktohen .
CV-në e bashkangjitur me njëfotografipersonalemund ta dërgoninëadresënelektronike:
info@zonemobile-ks.com
Kompania : ZONE mobile L.L.C
Website/www.zonemobile-ks.com
Email : info@zonemobile-ks.com
Tel : 0800 20020 (pa pagesë)
Adresa; Rr.Bill Clinton Nr. 32, 10000 Prishtinë

ZONE mobile LLC
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment