Kthehu
Përshkrimi Afati për aplikim: 15.04.2017
Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision qe te siguroj qasje në shërbimet finaciare për individët me të ardhura të ulëta, në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet në sektorin e bujqësisë me qellim qe të influencojë zhvillimin e bujqësisë dhe aktiviteteve tjera ekonomike ne zonat urbane.

Prandaj, Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

K O N K U R S

Për rekrutim te Një (1) Zyrtar për kontrolle interne për zyren qendrore në Prishtinë.

Përgjegjësitë :

• Ben kontrollimin e fajllave kreditor ne te gjithe portfolion e  KRK-se.
• Kontrollon teresine dhe saktesine e te gjitha dokumenteve te nevojshme ne dosjet e kredise dhe dokumentacionit tjetër duke përfshire kontrollimin e nënshkrimeve, miratimet, vlefshmerine e dokumenteve etj.
• Ben vleresimin e bizneseve te klienteve ne baze te te dhenave te ofruara ne formularet e analizes se aplikimit per kredi.
• Ben vizita tek huamarrsit perfundimtare ne deget e KRK-se per te verifikuar nese informacioni i paraqitur ne dosjet te kreditit mbi biznesin/karakterin e klientit korrospodon me realitetin.
• Pergadite analiza te pavaruara dhe informata te tjera qe mund te kerkohen nga menaxhmenti.
• Pergadite raporte permbledhese duke dhene rekomandime per korigjim (permiresim) te mangesive te gjetura.
• Siguron zbatimin e politikave dhe procedurave te rishikimit te kredive.
• Raporton ne lidhje me shkeljet e politikave dhe procedurat nga stafi i KRK-se ne nivel dege dhe veprime e ndermarra nga drejtuesit e deges/ oficeret e kredise per te eliminuar mangesite e konstatuara.
• Pune te tjera te nderlidhura me departamentin e rrezikut dhe kontrolles interne.


Kushtet e kërkuara:

• Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
• Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
• Njohuri shumë të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punën me baza të të dhënave,
• Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
• Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
• Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
• Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 16.03.2017 deri me dt. 25.03.2017. Kandidatet e interesuar mund te aplikojne vetem duke plotesuar aplikacionin ne linkun: http://vendepune.krk-ks.com/job-list?id=322


Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

Kreditimi Rural i Kosoves
APLIKO TANI
Bashkangjit CV (doc,docx,txt,pdf,zip)
advertisment